Folkeoplysning- og udviklingspulje

Folkeoplysnings- og udviklingspuljen er i 2024 på 71.000 kr. 

Halsnæs Kommune råder over en Folkeoplysnings- og udviklingspulje til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt til aktiviteter og udviklingsprojekter på kultur- og idrætsområdet generelt. 

Du skal søge puljen gennem Foreningsportalen. Dette gør du ved at logge ind og finde ansøgningsskemaet under menupunktet "Puljer". 

 

Læs mere

Formålet med Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen er at støtte projekter og initiativer, der udvikler og fremmer aktivitetstilbud i relation til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde inden for idræt, det idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde samt den folkeoplysende voksenundervisning. Derudover kan der også gives støtte til andre initiativer der ikke udpræget er relateret til det folkeoplysende arbejde.

Puljen kan søges af alle borgere, foreninger, selvorganiserede grupper, organisationer, selvejende institutioner samt virksomheder, som er hjemmehørende i Halsnæs Kommune, idet der gøres opmærksom på at det frivillige folkeoplysende arbejde prioriteres. Kulturelle foreninger henvises til Kulturelt Samråds pulje. Ansøgninger behandles på Folkeoplysningssamrådets møder.

Der kan gives tilskud til:

 • Nye aktiviteter og initiativer, fx ved opstart af nye foreninger og nye aktiviteter under eksisterende foreninger.
 • Der kan gives støtte til materialer/udstyr ved opstart af nye aktiviteter.
 • Forsøgs- og udviklingsarbejde.
 • Idrætsstrategiens fokusområder især fokusområde 1.2. og 1.6., men også øvrige fokusområder:

1.2. Aktiviteter hvor forældre kan lave idræt med eller samtidig med deres børn.

1.6. Nye idræts og motionstilbud for 13-24 årige.

 • Tværgående og netværksskabende tiltag på folkeoplysningsområdet.
 • Folkeoplysningssamrådet kan afsætte midler til tværgående kurser der henvender sig til mange foreninger – fx foreningsudvikling, fundraising mv.

Der gives ikke tilskud til lønudgifter til ansøgers projektledelse af det ansøgte.

Der gives ikke tilskud til promovering – men kommunen hjælper gerne med at promovere via Oplev Halsnæs mv.

Der gives ikke støtte til driftsudgifter som er forventelige normale udgifter fx i en forening.

Udover ovenstående gælder følgende forhold:

 • Aktiviteten skal foregå i kommunen.
 • Ansøgere med medfinansiering fra egne midler eller fonde (ikke kommunale) prioriteres.
 • Projekter/initiativer der retter sig mod målgrupper der ikke tiltrækkes af eksisterende udbud af aktiviteter prioriteres.
 • Aktiviteten må ikke have et kommercielt formål, og overskuddet må ikke tilfalde private personer til egen vinding.
 • Søges der midler til et tilbagevendende arrangement/projekt, skal der vedlægges en plan for, hvordan det kommunale tilskud kan nedtrappes år for år.
 • Der skal anføres i markedsføringsmateriale, på programmer, hjemmesider etc., at der er modtaget støtte fra Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommunes logo kan rekvireres hos Kommunikation og Presse i Halsnæs Kommune.
 • Hurtigst muligt efter projektets afvikling skal der indsendes et regnskab og en kortfattet redegørelse for aktivitetens/projektets forløb, fx dokumentation i form af bilag, billeder, presseomtale m.m., til Halsnæs Kommune, Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.
 • Der gives ikke tilskud til allerede igangsatte projekter.

Vedtaget i Byrådet 16. september 2021 - Gældende fra 01. oktober 2021.

Du skal søge puljen gennem Foreningsportalen. Dette gør du ved at logge ind og finde ansøgningsskemaet under menupunktet "Puljer".

Den gode ansøgning til Folkeoplysnings- og udviklingspuljen skal som minimum indeholde:

 • Beskrivelse af projektet
 • Hvilket beløb søges der om
 • Hvem retter begivenheden sig mod
 • Tid og sted for begivenhedens afholdelse
 • Budget med indtægter og udgifter
 • Oplysninger om der er søgt/modtaget støtte fra andre. Det behøver ikke kun være økonomisk støtte, men kan også være i form af PR, udlån af lokaler, udstyr m.v.
 • Navn og adresse på ansvarlig person for projektet
 • Oplysninger om CVR-nr. og bankkonto, hvor evt. tilskud/underskudsgaranti skal indsættes.

Det er Folkeoplysningssamrådet, der endeligt beslutter, hvorvidt der skal bevilges midler fra Folkeoplysnings- og udviklingspuljen. Administrationen i Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv noterer sig hvilke ansøgninger, der kommer ind, og koordinerer disse med administratorer af kommunens andre puljer. Det bemærkes, at udisponerede midler fra ét år ikke kan overføres til året efter

Du skal søge puljen gennem Foreningsportalen. Dette gør du ved at logge ind og finde ansøgningsskemaet under menupunktet "Puljer".

Ansøgninger kan forventes behandlet på førstkommende møde i Folkeoplysningssamrådet. Først herefter må projektet gå i gang. 

Planlagte møder i Folkeoplysningssamrådet 2024, forud for hvilke, der kan søges er:

 1. den 6. marts – ansøgningsfrist 23. februar.
 2. den 15. maj – ansøgningsfrist 3. maj
 3. den 25. september – ansøgningsfrist den 13. september
 4. den 20. november – ansøgningsfrist den 11. november.

 

Kontakt gerne Idræts- og Fritidskonsulenten i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen og send ansøgning i god tid.