Huslejenævnet

Huslejenævnet kan træffe afgørelser i tvister og uenigheder mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme inden for nærmere angivne områder i lejelovgivningen.

Huslejenævnet er en selvstændig myndighed, som er uafhængig af kommunen, bortset fra, at kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Huslejenævnet består af en jurist (formand), en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.

Huslejenævnet er upartisk og kan ligne domstolenes måde at fungere på.

Huslejenævnets sekretariat kan alene vejlede om, hvordan man konkret bærer sig ad med at indbringe en sag. Nævnet kan ikke yde ensidig rådgivning. Har du brug for råd og vejledning, må du henvende dig til en advokat eller søge hjælp ved lejer- og udlejerorganisationer eller ved retshjælpen. Se under fanen råd, vejledning og nyttige links.

Halsnæs Kommune varetager sekretariatsbetjeningen for Det Fælles Huslejenævn for Halsnæs og Gribskov Kommune.

Læs mere

 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelser
 • Istandsættelse i forbindelse med fraflytning
 • Afregning af depositum
 • Størrelsen af depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet
 • Vedligeholdelsespligt
 • Forbrugsregnskaber (varme, vand og el)
 • Antennebidrag
 • Stigning i acontobeløb (varme, vand og el)
 • Fejl og mangler ved det lejede
 • Tvist om udlejers adgang til det lejede i relation til iværksættelse af arbejder
 • Lejers overtrædelse af god skik og orden (kan kun indbringes af udlejer)
 • Husorden (Kan kun indbringes af udlejer).

Både lejer og udlejer kan indbringe en sag for Huslejenævnet.

 • Opsigelse og ophævelse af lejemålet
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Kompensation og erstatning
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
 • Tvister alene om pengebeløb mellem parterne
 • Sommerhuse, kolonihavehuse og andre fritidsboliger, som er udlejet til ferie- og fritidsmæssige formål.

Hvis Huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise den til Boligretten.

De sager, som Huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle (falder udenfor nævnets område), skal i stedet indbringes for Boligretten.

Ønsker du at indbringe en sag for Huslejenævnet, skal du henvende dig skriftligt med en præcis angivelse af, hvad du ønsker, at nævnet skal tage stilling til.

Der stilles i øvrigt ingen formelle krav til, hvordan du skal udforme indbringelsen af sagen.

Du skal sende klagen til Huslejenævnets sekretariat enten via digital post, email til: mail@halsnaes.dk eller i papirform til:

Huslejenævnet 
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Se hvad det koster at indbringe en sag for Huslejenævnet i afsnittet "Hvad koster det?".

Det er vigtigt, at du dokumenterer dit krav og som minimum fremsender en kopi af lejekontrakten ved indbringelse af en sag.

Husk kontaktoplysninger på både dig selv, men også på den lejer/udlejer, du klager over.

Huslejenævnet behandler IKKE videoer og lydfiler.

Vil du indbringe en sag på vegne af en anden, og har du ikke stillingsfuldmagt, bedes du medsende en samtykkeerklæring på, at du må føre sagen.

Nedenfor ses en liste over eventuelle dokumenter Huslejenævnet har brug for i forbindelse med en sag.


Istandsættelse efter fraflytning:

 • Indflytningsrapport
 • Mangelliste fra lejer ved lejeforholdets begyndelse
 • Indkaldelse til flyttesyn
 • Fraflytningsrapport
 • Foreløbig flytteopgørelse
 • Endelig flytteopgørelse
 • Eventuel korrespondance mellem parterne
 • Eventuel billeddokumentation med dato for optagelse (maks. 10 fotos pr. sag)
 • Eventuelle fakturaer på istandsættelsen

 

Sager om vedligeholdelsesmangler:

 • Indflytningsrapport
 • Eventuel korrespondance mellem parterne
 • Mangelliste - gerne i punktform
 • Evt. billeddokumentation (maks. 10 fotos)

 

Sager om lejens størrelse:

 • Varsling af huslejestigning, hvis omkostningsbestemt leje (udlejer)

 

Forbrugsregnskaber:

 • Dokumentation for at lovgivningens krav til et forbrugsregnskab er overholdt, herunder formalia, frister og klagevejledning (udlejer)
 • I nogle tilfælde, de seneste 3 års forbrugsregnskaber.

Gebyr for behandling af sager i Huslejenævnet (2024)

Det koster 357 kr. at indbringe din sag for Huslejenævnet. Nævnet indleder først sagsbehandlingen, når indbringelsesgebyret er modtaget.

Gebyr indbetales til Danske Bank på kontonummer: 4319-0010178770. Ved indbetalingen anføres ”HN” og lejemålets adresse.

Forhåndsgodkendelse af lejeniveauet koster 596 kr. Nævnet indleder først sagsbehandlingen, når indbringelsesgebyret er modtaget. 

Gebyr indbetales til Danske Bank på kontonummer: 4319-0010178770. Ved indbetalingen anføres ”HN” og lejemålets adresse.

 

Tabt sag i Huslejenævnet

Huslejenævnet kan pålægge udlejer et gebyr på 6.827 kr., hvis lejeren får fuldt medhold i sagen, uanset om sagen er indbragt af lejer eller udlejer. Der vil blive tilsendt en særskilt opkrævning til udlejer.

Ovenstående beløb reguleres den 1. januar hvert år.

Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med sagsbehandlingen i nævnet.

For andre spørgsmål til Huslejenævnet se fanen "Kontakt Huslejenævnet".

For udlejere, som ønsker en afgørelse om størrelsen på den leje, som lovligt kan opkræves for et givent lejemål.

Huslejenævnet kan efter Lejelovens § 132 træffe afgørelse om den leje, som en ejer eller en andelshaver lovligt vil kunne opkræve for sin bolig.

For at få en forhåndsgodkendelse af den leje, du som udlejer kan opkræve, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal selv eje boligen
 • Boligen skal være den eneste, du udlejer
 • Du må ikke på forhånd have indgået en lejeaftale med en potentiel lejer
 • Nævnet skal have mulighed for at besigtige lejemålet for at fastsætte lejen
 • Hvis du vil udleje din bolig møbleret, skal du sende en liste over inventaret sammen med din ansøgning.

Forhåndsgodkendelsen er bindende. Det vil sige, at lejer ikke har mulighed for at få nedsat lejen, så længe lejligheden er i samme stand, som da huslejenævnet besigtigede lejemålet.

Der skal betales et gebyr for en forhåndsgodkendelse, når sagen indbringes.

Forhåndsgodkendelsen vil finde sted på baggrund af den fagkundskab, som Huslejenævnet har fra konkrete afgørelser truffet i tilsvarende sager.

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens omfang og karakter. Derfor er der stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres.

Sagsbehandlingstiden afhænger også af, hvor hurtigt parterne svarer på nævnets henvendelser. Sagens parter får typisk en svarfrist på 14 dage ved første høring og 7 dage på efterfølgende høringer og fremsendelse af bemærkninger. Nævnet kan også fastsætte en kortere frist.

Du kan anmode om en fristforlængelse hos Huslejenævnet, hvis særlige omstændigheder taler for det.

En sag varer typisk 2-3 måneder.

Sagsforløb

 1. Udlejer eller lejer indbringer en sag samt betaler gebyr for indbringelsen.
 2. Nævnet identificerer tvisten, som skal fremgå af indbringelsen.
 3. Nævnet opretter sagen i systemet.
 4. Huslejenævnet må indhente nødvendige oplysninger hos andre offentlige myndigheder. Det kan f.eks. være oplysninger fra BBR, CPR m.v.
 5. Efter modtagelse af gebyret og sagen, sender nævnet en kvittering for modtagelsen og anmoder eventuelt om yderligere oplysninger.
 6. Huslejenævnet sender høring til modparten med kopi af indbringelsen.
 7. Hvis Huslejenævnet modtager høringssvar og yderligere oplysninger, sendes de til orientering til modparten samtidig med, at der bedes om eventuelle bemærkninger hertil.

Det er vigtigt, at du svarer på nævnets henvendelser. Manglende svar kan medføre, at nævnet træffer afgørelse i overensstemmelse med modpartens fremstilling af sagen, som ligges til grund for afgørelsen, jf. Boligreguleringslovens § 42, stk. 2.

 1. Modtages der yderligere bemærkninger sendes de til orientering til modparten.
 2. Huslejenævnet kan vælge at foretage en besigtigelse af lejemål/ejendomme. Dette sker oftest i sager om fastsættelse af leje og sager om vedligeholdelsesmangler. Besigtigelserne varer ca. 15 min. og afholdes i forbindelse med et af Huslejenævnet fastsat møde. Indkaldelse til besigtigelse sker med minimum en uges varsel. Ved besigtigelsen deltager nævnet formand, lejerrepræsentant, udlejerrepræsentant og sekretær.
 3. På det fastsatte møde drøfter Huslejenævnet sagens dokumentation og træffer afgørelse i sagen. Afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal og sendes til sagens parter af sekretariatet.
 4. Klagevejledning fremgår altid af afgørelsen/kendelsen (der kan klages til boligretten inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen).

Når der er truffet afgørelse, er Huslejenævnet ude af sagen og foretager sig derfor ikke yderligere.

Det er parterne selv, der skal sørge for, at afgørelsen bliver efterlevet.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe med inddrivelse af evt. økonomiske krav. Kontakt eventuelt fogedretten eller en advokat for yderligere oplysninger.

Er du ikke enig i Huslejenævnets afgørelse, kan du klage til Boligretten i Helsingør (Gribskov Kommune) eller Boligretten i Hillerød (Halsnæs Kommune). Dette skal du gøre, inden der er gået 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.

Huslejenævnet kan ikke være dig behjælpelig med at klage til Boligretten. Du kan eventuelt rette henvendelse til Boligretten for yderligere informationer. Se mere på domstol.dk eller kontakt en advokat, Retshjælpen m.v.

 

Manglende efterlevelse

Nævnet kan ikke hjælpe dig med at opkræve et evt. tilgodehavende.

Såfremt udlejer ikke efterlever afgørelsen inden for den fastsatte frist ved sager om vedligeholdelse, skal Huslejenævnet indberette udlejer til Grundejernes Investeringsfond.

Såfremt udlejer ikke efterlever tre eller flere endelige huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år, kan udlejer ved dom frakendes retten til at udleje beboelseslejligheder.

Huslejenævnet kan afgøre tvister om udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af det lejede. I den forbindelse kan Huslejenævnet give udlejeren påbud om udbedring af vedligeholdelsesmangler, men Huslejenævnet kan ikke give påbud om at udlejeren skal udføre forbedringer.

Huslejenævnet tager ikke stilling til krav om kompensation/erstatning for lejetab, skade på indbo og lignende.

Du skal være opmærksom på, at Huslejenævnet ikke har den byggetekniske ekspertise til at fastslå, hvorvidt der er tale om skimmelsvamp og årsagen hertil. Nævnet har heller ikke mulighed for at foretage målinger eller indgreb i det lejede. 

Henvendelser om skimmelsvamp skal i de fleste tilfælde ske til byggemyndigheden i din kommune.

Halsnæs Kommune – By & Miljø – Skimmelsvamp

Gribskov Kommune – Skimmelsvamp

Nævnet vejleder dig om, hvilke typer sager du kan indbringe for Huslejenævnet, og hvordan du skal forholde dig i forbindelse med indbringelsen.

Huslejenævnet er en neutral instans og yder ikke ensidigt råd og vejledning.

Du kan søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller retshjælpen. Retshjælpen er gratis, men det må forventes, at du melder dig ind i lejer- eller udlejerorganisation, hvis du ønsker at få hjælp der.

Lejeloven.dk - Lejeloven, så den er til at forstå!

Lejerens Frie Retshjælp

Retshjælpen - Studenterrådet ved Aarhus universitet

De jurastuderendes retshjælp Odense

De jurastuderendes retshjælp Aalborg

GI.dk

Retsinformation.dk

Lov om leje

Lov om boligforhold

Retshjælp - Halsnæs Kommune

Retshjælp – Hillerød

Domstol.dk

Huslejenævnet er fælles for Halsnæs og Gribskov Kommuner, men holder til på Halsnæs Rådhus.

I perioden 2022-2025 er Huslejenævnets medlemmer: 

 • Formand Monica Skipper Olsen
 • Nævnsmedlem Otto Pedersen, udlejerrepræsentant 
 • Nævnsmedlem Erik Jacobsen, lejerrepræsentant

Huslejenævnet består af tre medlemmer - en formand og to nævnsmedlemmer. Formanden, der skal være jurist, beskikkes af formanden for statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. De to andre medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra de større lejerforeninger og de større udlejerforeninger i de to kommuner.

Huslejenævnets valgperiode udløber den 31. december 2025.

Huslejenævnet
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Personlig henvendelse skal aftales telefonisk.

Nævnets sekretariat træffes på 51 67 54 92 tirsdag kl. 09.00 – 12.00 og torsdag kl. 13.00 – 16.00.

Du kan få yderligere oplysninger hos nævnets sekretariat på mail@halsnaes.dk 

Nævnet kan jf. persondataforordningen ikke sende personhenførbare og personfølsomme oplysninger på mail. Hvorfor kommunikation fra nævnet vil ske via elektronisk post (e-Boks). Hvis du er undtaget for elektronisk post, vil brevene blive sendt med almindelig post.