Farligt affald

Det er vigtigt, at din virksomhed håndterer farligt affald rigtigt. Ellers kan det forvolde stor og uoprettelig skade på vores miljø og på din egen sundhed.

Ny produktion af farligt affald skal anmeldes til Halsnæs Kommune, afdelingen for Klima og Miljø.

Farligt affald kan være:

  • Olieaffald, f.eks. smøreolie, spildolie og oliefiltre
  • Kemikalier, f.eks. opløsningsmidler, syrer/baser, insekt- og ukrudtsmidler
  • Maling, lak og lignende
  • Diverse filtre
  • Rengøringsmidler
  • Spraydåser
  • Batterier
  • Medicinrester
  • Lysstofrør og sparepærer
  • Farligt byggeaffald (asbest, PCB, bly, kviksølv, klorparaffiner med videre)

For at komme af med farligt affald har du flere muligheder

Halsnæs Kommunes ordning for indsamling og afhentning af farligt affald sker via firmaet Smoka. Du skal tilmelde afhentningen hos Smoka, som også kan vejlede om korrekt emballering og opbevaring.

Afregning for emballering, transport og behandling sker direkte med Smoka.

Værd opmærksom på, at du ikke kan få afhentet farligt byggeaffald.

Smoka har et modtagecenter, hvor du selv kan aflevere farligt affald, herunder farligt byggeaffald.

Du skal kontakte Smoka før aflevering.

Smoka
U-vej 7
2300 København S

Tlf.: 33 22 32 37
smoka@smoka.dk
www.smoka.dk 

Du kan også aflevere farligt affald på genbrugsstationerne mod betaling. Den maximale mængde er dog 200 kg/år. Virksomheder har også lov til selv at transportere farligt affald til modtagecenteret. Det kræver, at bilen er godkendt til transport med farligt gods og at chaufføren er uddannet til transport med farligt affald.

Din virksomhed kan bede om fritagelse for at benytte de kommunale ordninger og selv lave en aftale med godkendt transportør og modtageanlæg. Ansøgning om fritagelse sendes til Halsnæs Kommune, afdelingen for Klima og Miljø.