Bygge og anlægsaffald

Du skal sortere bygge- og anlægsaffald. Ikke mindst nedrivning af bygninger giver affaldstyper, der mange gange kan genanvendes – andre gange skal deponeres på grund indhold af meget sundhedsfarlige bestanddele. Ved nybyggeri kan tiloversblevne bygningsdele afleveres på genbrugspladsen til lokal nyttiggørelse.

Bygge- og anlægsaffald skal generelt sorteres. Genanvendelige fraktioner som plast, pap, glas, metal, beton og mursten sorterer du fra puds og andet affald, der ikke kan genanvendes. Farligt affald eksempelvis PCB-holdigt affald som fuger, gamle termoruder og visse malingstyper skal du altid sortere for sig.

Du skal anmelde bygge- og anlægsaffald fra byggeprojekter, eller hvis der frembringes mere end 1 ton affald. Kommunen skal modtage din anmeldelse senest to uger, før du påbegynder opgaven.

Bygherre er ansvarlig for at anmelde bygge- og anlægsaffald til Kommunen, men det er en god ide at lade en rådgiver eller nedriver gøre det. Halsnæs Kommune bruger siden bygningsaffald.dk til sagsbehandling.  Du skal bruge Nem-id når du starter på siden første  gang for at blive oprettet som bruger.

Du finder siden her: bygningsaffald.dk

Når du renoverer og nedriver, skal du være særligt opmærksom på at bygningsdelene kan være malet med maling, der kan indeholde PCB og/eller tungmetaller.  For eksempel kan tungmetallet bly optræde i koncentrationer, der gør at bygningsaffaldet er farligt eller miljøskadeligt og at du dermed skal håndtere det efter særlige regler.

Du skal være særligt opmærksom på bygninger opført eller renoveret i perioden 1950-1977. I denne periode har der været anvendt PCB i mange bygningsmaterialer, maling, fuger m.m. PCB har en evne til at ’vandre’, altså sprede sig fra en bygningsdel til de omkringværende.

Kravene til kortlægningen fremgår af Affaldsbekendtgørelsen § 68.

Ved kortlægning over forekomsten af farlige og miljøskadelige stoffer i bygningen får man et bedre overblik over omfanget af nedrivningsopgaven. Derved kan du både anmelde affaldet korrekt og samtidig tage de nødvendige arbejdsmiljøhensyn.

Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden: www.Mitbyggeaffald.dk