Skole

I Halsnæs Kommune har vi fem folkeskoler samt en specialskole. Her på siderne kan du læse om vores skoler, samt finde information om Skolesundhedsplejen,  Skole Socialforvaltning og Politi (SSP) samt privatskoler og efterskoler.

I Halsnæs finder du også Unge- og Kulturcentret, som rummer Ungdomsskole, Klub, 10. klassecenter  samt Musik- og Billedskolen. På deres hjemmesider kan du læse mere om disse tilbud.

Halsnæs Kommune er inddelt i 5 skoledistrikter:

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet kan du læse om skolestrukturen og rammerne for skolebestyrelsernes arbejde.

 
 

Diverse information på skoleområdet

Halsnæs Kommune tilbyder alle elever skolebuskørsel til kommunens skoler. Som udgangspunkt foregår det med den offentlige transport i form af Moviabus eller den lokale togbane.

Skolebusruter

Ud over den offentlige transport så er der enkelte områder, som er suppleret med skolebusruter. Du kan her se de enkelte køreplaner.

Priser for at køre med skolebus 

  • Skolebuskort koster 590 kroner i skoleåret 2023/2024 og 620 kroner i skoleåret 2024/2025.
  • Kørselsberettigede elever får udstedt frikort af skolen.
  • Mister du dit buskort, kan et nyt købes for 200 kroner.

Mulighed for fri skolebus

Skolebustransporten bliver betalt af Halsnæs Kommune, hvis afstanden til dit barns skole ligger over fastlagte grænser. 

Grænserne er afhængige af, hvilket klassetrin dit barn går på:

  • 0.-3. klasse: Længere end 2,5 kilometer.
  • 4.-6. klasse: Længere end 6 kilometer.
  • 7.-9. klasse: Længere end 7 kilometer.
  • 10. klasse: Længere end 9 kilometer.

I særlige tilfælde giver vi fri transport til elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til barnets sikkerhed i trafikken kræver det.

Vælger du en anden skole til dit barn end distriktsskolen, skal du selv betale eventuelle udgifter til transport i forbindelse med skolegangen. 

Hvis dit barn har et varigt eller midlertidigt fysisk handicap, kan vi også sørge for transport til og fra skole.

Serviceniveau og visitationspraksis for kørsel til specialtilbud på skoleområdet

For at sig sikre den rette transport mellem skole og hjem for elever i specialtilbud, har Halsnæs Kommune truffet beslutning om, at skolen i samarbejde med elevens forældre har ansvar for at søge om dispensation for elever, som ikke er selvtransporterende til deres skoletilbud.

I Halsnæs Kommune skal vi arbejde hen imod, at flest mulige elever er selvtransporterende. Elever på specialområdet med ret til befordring skal guides og støttes til helt eller delvist selv at mestre transport mellem skole og hjem. Det er det pædagogiske personale, som i samarbejde med elev og forældre udarbejder målsætninger for elevens transport.  

Målsætningerne skal tilpasses den enkelte elev og være det næst bedste skridt i elevens vej mod at være helt eller delvist selvtransporterende mellem skole og hjem. Bemærk, at der kan være behov for at opstille små konkrete målsætninger, som løbende tilpasses, når skole, elev og forældre sammen erfarer, hvordan eleven bedst støttes og guides i transport til og fra skole.

Skolebuskort kan bestilles til alle elever, som er visiteret til befordring uden ansøgning om dispensation. Buskort kan bestilles ved skolens administrative personale.

Skolen skal to gange årligt ansøge om dispensation for elever i specialtilbud, som ikke er selvtransporterende.

Som forælder har du mulighed for at få indflydelse på skolens drift og udvikling ved at engagere dig i skolebestyrelsen. Du kan også involvere dig ved at blive kontaktforælder eller indgå aktivt i skolehjemsamarbejdet.

På alle kommunens skoler er der en skolebestyrelse, som er med til at sikre kvaliteten af vores skoler. Skolebestyrelsen skal udarbejde principper for skolens drift, og er dermed i dialog med ledelsen omkring skolens udvikling.

Der er valg til bestyrelsen hvert fjerde år, hvor alle forældre har mulighed for at stille op. Skolerne har dog også mulighed for at afholde forskudt valg hvert andet år. 

Du kan læse mere om skolebestyrelsernes beføjelser og organisering i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet

Dialogmøder

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud afholder dialogmøder med skolebestyrelserne, skoleledelsen og fagligt dialogforum afviklet som cafédrøftelse eller lignende 2 gange årligt.

Her får du adgang til datavarehusets statistik og indikatorer om grundskolen.

På grundskoleområdet kan du blandt andet følge udviklingen i elevernes og skolens resultater, elevernes trivsel og fravær.

Det er også her du finder Halsnæs Kommunes søge- og måltal for elever i 9. og 10. klasse

Hvert år skal alle kommuner opgøre søgetal til ungdomsuddannelser for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelser. Det sker som følge af § 1a i Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Den 26. september 2023 besluttede Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud at fastsætte de lokale måltal for Halsnæs Kommune for 2024 til 29 % for erhvervsuddannelser, 64 % for gymnasiale uddannelser og 94 % samlet for erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, samt FGU og øvrige forberedende uddannelser.

I 2023 søgte 27,7% af de unge ind på en erhvervsuddannelse, 60,7% på en gymnasial uddannelse og 3,4% på FGU og øvrige forberedende uddannelser.

Du finder oplysningerne via Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.

Har du valgt at dit barn skal på privatskole, sker tilmelding og optagelse ved henvendelse til den enkelte privatskole.

Driften af en privatskole hviler på indtægter i form af statstilskud, forældrebetaling og andre indtægter.  Statstilskud dækkes af de enkelte kommuner og udgør cirka 76 procent af privatskolernes indtægter. Forældrebetaling og andre indtægter dækker resten.

Forældrebetalingen varierer for de enkelte skoler. Betalingen dækker alle elevens udgifter til undervisning, bøger, materialer med videre. De enkelte skoler kan have rabatordninger for flere søskende på skolen.

 Der findes et bredt udvalg af efterskoler i Danmark. Hvad skolerne hedder, hvor de ligger, og hvad de kan tilbyde, kan du finde oplysninger om på efterskolernes fælles hjemmeside, hvor du også finder link til de enkelte efterskolers egen hjemmeside.

Efterskolen søger tilskuddet for dig og beregner din egenbetaling.

Tilskud til efterskoleophold for elever med behov for specialundervisning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs – Hillerød (UUH) er et kommunalt samarbejde mellem Halsnæs og Hillerød Kommuner, der vejleder til ungdomsuddannelser.

Du kan bruge Ungdommens Uddannelsesvejledning hvis du:

  • er folkeskoleelev og går i 7.-10. klasse

Du kan læse mere på Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside, hvor du også finder din UU-vejleder.

Er du mellem 15 år og 29 år, og har du endnu ikke gennemført en ungdomsuddannelse, skal du kontakte Ungeværket. Du finder yderligere information omkring Ungeværket på Den kommunale ungeindsats.