Skolebørn med behov for en særlig indsats

Hvis dit barn har særlige behov til skolegangen, imødekommes dette for langt det fleste elever ved en række foranstaltninger på egen skole, eksempelvis via undervisningsdifferentiering, holddeling, supplerende undervisning eller specialundervisning.

Foranstaltninger til eller omkring et barn sker altid i et samarbejde mellem forældre, skole og ved inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Hvis der har været lavet indsatser i skolen, eller hvis personalet ønsker sparring i forhold til en konkret problemstilling hos et barn eller i en klasse, så aftaler skolens leder med forældrene, at der søges rådgivning på et praksisdialogmøde/samarbejdsmøde, hvor personalet får sparring på, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med eleven. Her inddrages skolens ressourcepersoner også.

Praksisdialogmøder og samarbejdsmøder er samarbejdsfora, hvor der kan laves en tværfaglig drøftelse og vejledning.

Deltagerne i møderne er forskellige alt efter problemstillingen. Der deltager altid ledelse og personale fra skolen og medarbejder fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Der kan også deltage sundhedsplejerske, tale-hørepædagog og familierådgiver fra Familieafdelingen.

Specialtilbud til skolebørn i Halsnæs Kommune

Hvis eleven på trods af skolens indsatser med ovenstående ikke kommer i trivsel og udvikling, kan skolelederen, efter aftale med Børn, Unge og Læring, indstille eleven til visitation. Forud for indstilling sker der altid en grundig undersøgelse af, hvorvidt elevens behov kan imødekommes i læringsmiljøet på den almene skole. Det er elevens distriktsskole, der laver indstillingen til visitationsudvalget. Det gælder også for elever på privatskoler og efterskoler. Hvis en elev går på en anden folkeskole i Halsnæs Kommune end distriktsskolen, så laves indstillingen af den skole, eleven går på.

Visitationen sker på baggrund af en grundig beskrivelse af elevens behov og tidligere indsatser i form at en Pædagogisk Psykologisk Vurdering og beskrivelser af indsatser i elevens hidtidige skoletilbud.

Visitationsudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt eleven skal visiteres til et specialtilbud og i givet fald hvilket tilbud, der konkret visiteres til.

Elevens og forældrenes ønsker til skoletilbud inddrages i forbindelse med afgørelsen.

I Halsnæs Kommune er der følgende specialiserede skoletilbud:

 • Basen på Magleblik Skole (gruppeordning autisme)
 • Basen på Melby Skole (gruppeordning autisme)
 • Basen på Frederiksværk Skole (gruppeordning autisme)
 • Basen på Hundested Skole (gruppeordning autisme)
 • NÆS-klasser på Melby Skole (autisme – undervisning i almen klasse)
 • Lillebjerg Skole (specialundervisning- og dagbehandling)
 • Inklusionsklasser på Magleblik Skole (gruppeordning generelle indlæringsvanskeligheder)
 • Gruppeordning på Hundested Skole (elever med opmærksomhedsvanskeligheder 0-4- klasse)
 • Gruppeordning på Ølsted Skole (elever med opmærksomhedsvanskeligheder 5-9. klasse)

Målgruppebeskrivelser kan rekvireres ved henvendelse til Børn, Unge og Læring.

Her kan du læse mere omkring de forskellige specialtilbud

Basen er et specialtilbud til børn med autisme spektrum forstyrrelser.

Der er basetilbud på følgende skoler:

 • Melby Skole
 • Magleblik Skole
 • Frederiksværk Skole
 • Hundested Skole

 

NÆS-klasserne er en almen klasse, hvor der går 16 elever. 4 af disse elever har vanskeligheder indenfor autismespektret.

Der er altid to voksne i en NÆS-klasse, og rammen for undervisningen er tydelige, forudsigelig og genkendelig for alle børn.

 

Specialundervisnings- og behandlingstilbud for elever med følelsesmæssige- og tilknytningsmæssige vanskeligheder.

Visitation sker på baggrund af Barnets Lov og sker gennem sagsbehandler i Halsnæs Kommunes familieafdeling.

Inklusionsklasserne på Magleblik Skole er et tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra 0. klasse til og med 9. klasse.

Undervisningen er organiseret som hold på 1-2 klassetrin.

Gruppeordning på Hundested Skole for elever med opmærksomhedsvanskeligheder i 0. til 4. klasse.

Gruppeordning på Ølsted Skole for elever med opmærksomhedsvanskeligheder i 5. til 9. klasse.

Hvis et barn ikke er i målgruppen for specialtilbud i kommunen, så er der mulighed for at tilbyde børn med særlige handicap eller særlige behov undervisningen på skoler udenfor kommunen.

Visitationen til specialtilbud både i og udenfor Halsnæs Kommune finder sted gennem visitationsudvalget.

På baggrund af indstillingen med bilag træffer visitationsudvalget beslutning om, hvorvidt barnet skal optages i et specialtilbud. Det er elevens distriktsskole, der laver indstillingen til visitationsudvalget. Det gælder også for elever på privatskoler og efterskoler.

Visitationsudvalget består af Leder af inklusion og tværfagligt samarbejde (formand) samt repræsentanter fra PPR, skoler og familieafdelingen.

Visitation til behandlingspladserne på Lillebjerg Skole sker på baggrund af en §50 undersøgelse udarbejdet af familieafdelingen.