Infohus-samarbejdet

Grundstenen i håndteringen af bekymringer om ekstremisme er, at der sammen med Politiet arbejdes efter samarbejdsmodellen for infohuse. Her samarbejdes tæt på tværs internt i kommunen og i et tværsektorielt samarbejde med Politiet efter Infohusmodellen.

Halsnæs Kommune deltager i følgende samarbejde (Uddrag fra Nationalt Center for forebyggelse af Ekstremismes håndbog til kommune):

’Infohus netværk’, som er et tværsektorielt mødeforum for tovholdere fra politi og kommuner samt repræsentanter fra andre myndigheder inden for hver af de 12 politikredse. Det primære formål med ’Infohus netværk’ er erfaringsudveksling og videndeling inden for feltet. Derudover kan netværket danne ramme for opkvalificering af medarbejdere i konkrete værktøjer, metoder og praksis og koordination af eventuelle aktiviteter på tværs af politi og kommuner.

’Infohus Halsnæs’, som er et samarbejdsforum mellem den enkelte kommune og den respektive politikreds. Det overordnede formål med ’Infohus Halsnæs’ er at skabe et lokalt myndighedskoordinerende samarbejde, hvor relevante kompetencer samles til en systematisk, koordineret og kvalificeret analyse og vurdering af bekymringer. Infohus Halsnæs er således ikke et forum for myndighedsbeslutninger.

Det er afgørende, at der er en tydelig arbejdsdeling mellem politi og kommune. Politiet har ansvar for at undersøge, om der er kriminelle eller akutte sikkerhedsforhold til stede i bekymringen, og om der er noget til hinder for, at en bekymring kan behandles i Infohus Halsnæs. Politiet har det overordnede koordinerende ansvar og inddrager i samarbejde med kommunen øvrige relevante myndigheder. Hvis politiet vurderer, at sagen ikke skal behandles i Infohus Halsnæs, kan andre myndigheder fortsat være forpligtet til at iværksætte konkrete foranstaltninger i henhold til gældende lovgivning. Disse myndigheder kan søge rådgivning om sikkerhedsmæssige forhold hos politiet, såfremt det skønnes at være relevant. Politiet vil ligeledes rådgive andre myndigheder, såfremt de bliver opmærksomme på sikkerhedsmæssige forhold, som er relevante.

Det bemærkes, at de myndighedsområder, der beskæftiger sig med den kriminalitetsforebyggende indsats, har adgang til at udveksle oplysninger om rent private forhold, herunder om personer, der skønnes at være i risiko for ekstremisme, når det er nødvendigt af hensyn til bl.a.  det kriminalitetsforebyggende arbejde, jf. retsplejelovens § 115.

I Infohus-samarbejdet arbejdes efter et vurderingsværktøj, som har til formål at etablere en ensartet systematik og et fælles sprog i ’Infohus Halsnæs’ samt sikre, at de rette kompetencer altid er til stede, når en bekymring skal håndteres.

Vurderingsværktøjet understøtter en grundig analyse og helhedsvurdering af både personen og den bekymring, som er rejst. Samtidig vil det bidrage til at sikre, at relevante myndigheder kan iværksætte en helhedsorienteret og effektiv indsats på et oplyst grundlag. Vurderingsværktøjet og dets anbefalinger til hvilke ressourcer og udfordringer der bør arbejdes videre med, er ikke alene relevant for kommunen i forbindelse med Infohus-samarbejdet. Det er i høj grad også relevant som forståelsesramme for myndighedssagsbehandlingen, når bekymringen som oftest overleveres til de kommunale myndigheder til videre opfølgning.

Anbefalingerne kan blandt andet fungere som et bidrag eller supplement til en børnefaglig undersøgelse efter Barnets Lov, hvis der er tale om et barn eller en ung under 18 år.

 Vurderingen af borgerens situation inkluderer to hovedelementer:

  • En vurdering af risiko og trussel. Her er fokus på, om der er risiko for, at personen søger at begå og legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med ekstremistisk motiv til skade for sig selv og/ eller andre, ved at se på.
  • En vurdering af trivsel og modstandskraft.