Ældre- og plejeboliger

Har du en væsentlig nedsættelse af funktionsevnen, og en bolig, som er uegnet til dig, kan du søge om en ældre- og handicapvenlig bolig. Halsnæs Kommune eger eller har anvisningsret til 324 ældreboliger i kommunen. Boligerne er egnet for ældre og handicappede. Det er boliger, som blandt andet tildeles borgere, der af helbredsmæssige og/eller sociale årsager ikke kan klare sig i den bolig de bor i.  

Ansøgning 

Vil du søge om at komme på venteliste til en ældre- og handicapvenlig bolig skal du udfylde et ansøgningsskema eller kontakte Visitationen. Du finder ansøgningsskemaet via dette link

Du får besøg af en visitator som sammen med dig, udarbejder et ansøgningsskema og en funktionsvurdering. Herefter forelægges din ansøgning og funktionsvurdering for Boligvisitationsudvalget, som foretager den endelige vurdering. Boligvisitationsudvalget har beslutningskompetence til at beslutte, om du kan blive skrevet på venteliste til en ældre- og handicapvenlig bolig.

I pjecen Ældre- og handicapvenlige boliger kan du se en oversigt over boligerne og kriterier for at komme på ventelisten. Du finder pjecen Ældre- og handicapvenlige boliger via dette link. 

Læs mere

Ældre- og handicapvenlige boliger

Har du en væsentlig nedsættelse af funktionsevnen, og en bolig som er uegnet til dig, kan du søge om en ældre- og handicapvenlig bolig.

Halsnæs Kommune ejer eller har anvisningsret til 324 ældreboliger i kommunen. Boligerne er egnet for ældre og handicappede. Det er boliger, som blandt andet tildeles borgere, der af helbredsmæssige og/eller sociale årsager ikke kan klare sig i den bolig de bor i.

Ansøgning

Vil du søge om at komme på venteliste til en ældre- og handicapvenlig bolig skal du udfylde en ansøgning eller kontakte Visitationen.  Link til ansøgningsskemaet finder du her. 

Du får besøg af en visitator som sammen med dig, udarbejder et ansøgningsskema og en funktionsvurdering.
Herefter forelægges din ansøgning og funktionsvurdering for Boligvisitationsudvalget, som foretager den endelige vurdering. Boligvisitationsudvalget har beslutningskompetence til at beslutte, om du kan blive skrevet på venteliste til en ældre- og handicapvenlig bolig.

I pjecen  Ældre- og handicapvenlige boliger kan du se en oversigt over boligerne og kriterier for at komme på ventelisten. Du finder pjecen Ældre- og handicapvenlige boliger via dette link

Halsnæs Kommune kan tilbyde et midlertidigt ophold, hvis du i en kortere periode har behov for ekstra pleje og rehabilitering. Det kan for eksempel være på grund af pludseligt opstået eller kronisk sygdom, som nedsætter din evne til at klare hverdagen. Det kan også være, fordi du i særlige tilfælde ikke kan klare dig alene i dit eget hjem, hvis din ægtefælle/samlever er på ferie eller lignende.

En midlertidig døgnplads er for dig, som har et nedsat funktionsniveau, og som har behov for genoptræning, rehabilitering eller lindring i dit sygdomsforløb. Som led i dit ophold forventes det, at du deltager aktivt i din egen rehabilitering og genoptræning.

Du kan få en midlertidig døgnplads:

  • Efter hospitalsindlæggelse, hvor du stadig har behov for rehabilitering og/eller døgnopsyn, før det er muligt for dig at komme hjem til egen bolig
  • Hvis du bor i eget hjem, men ikke længere kan klare hverdagen på trods af den kommunale hjælp, du modtager
  • Hvis du har et stort plejebehov, hvor der er behov for aflastning af dine pårørende for en kortere periode
  • Hvis du er alvorligt syg, og har et behov for en palliativ (lindrende) indsats.

Akut ophold på en midlertidig døgnplads

Et akut ophold på en midlertidig døgnplads er et tilbud til dig, der har brug for at være under observation eller behandling, men som ikke har behov for at være indlagt på et hospital. Du kan blive henvist til et akut ophold på en midlertidig døgnplads i 1-3 døgn af både kommune, egen læge og hospitalet, hvis du er over 18 år. Der er sundhedsfagligt personale tilstede døgnet rundt.

Den midlertidige døgnplads er beliggende på Hundested Plejecenter.

Har du behov for omfattende pleje, kan du søge om at komme på venteliste til en plejebolig.

For at komme i betragtning til en plejebolig, skal du have et omfattende og varigt behov for pleje og praktisk hjælp hele døgnet, samt behov for tæt kontakt med plejepersonale.

Halsnæs Kommune råder over 5 plejecentre:

  • Løvdalen Plejecenter
  • Humlehaven Plejecenter
  • Arresøparken Plejecenter
  • Solhjem Plejecenter
  • Hundested Plejecenter


Du kan læse mere i kommunens kvalitetsstandarder, hæfte 6, Beboer på plejecenter.
Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter og tilbud, samt hvilke muligheder der er for støtte og hjælp i kommunens kvalitetsstandarder kvalitetsstandarder.