De grundlæggende principper

Principperne på voksenområdet er de rammer, der er styrende for vores indsats. De er en integreret del af vores tænkning og tilgang i det daglige.

Tre grundlæggende og sammenhængende principper fungerer som den røde tråd gennem hele vores tilgang til samarbejdet med borgerne, vores indsats og tilbud.

Disse tre grundprincipper er også bestemmende for, hvordan vi anskuer og arbejder med de seks underliggende principper.

Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker og håb for deres liv

Borgeren og medarbejdere tager sammen udgangspunkt i borgerens ønsker og håb for et meningsfuldt og selvstændigt liv, når vi skal finde ud af hvad borgeren har brug for hjælp til, og hvordan indsatsen skal virke og tilrettelægges. 

Vi skal sammen tage udgangspunkt i det, der motiverer det enkelte menneske til en udvikling mod et selvstændigt liv. Som kommune skal vi ikke opfinde ønsker på borgernes vegne. Vi er bevidste om, at det kun er borgeren selv, der kan definere, hvad det gode og meningsfulde liv er for ham/ hende. 

Kommunen skal på den anden side ikke kunne opfylde alle borgernes drømme, men vi kan støtte borgerne i selv at arbejde den vej, de gerne vil. 

Vi fokuserer på borgerens ressourcer til at yde en indsats for sig selv, sin familie og lokalsamfundet

Vores erfaring er, at alle mennesker ønsker at klare sig selv, opnå så selvstændigt et liv som muligt og bidrage til positivt til deres families og netværks liv. Og alle har ressourcer at bidrage med, som skal i spil. 

Vi tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener det er mest motiverende for det enkelte menneske, og fordi kommunens økonomi bruges bedst muligt, når hver enkelt bidrager til deres eget og andres liv med det, som de kan. 

Fokus på borgerens ressourcer og muligheder frem for begrænsninger er derfor helt afgørende, når vi tilrettelægger kommunens indsatser.

Vi har et recovery-understøttende og rehabiliterende perspektiv i vores indsatser

Det enkelte menneskes håb, drømme og ressourcer er grundlæggende i det recovery-orienterede og rehabiliterende perspektiv.

Recovery handler om det enkelte menneskes egen proces med at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personen selv definerer det, med symptomer og problemer, som kan komme og gå. 

Hvor recovery er det enkelte menneskes egen proces, har vi i Halsnæs Kommune fokus på, at vores indsatser er recovery-understøttende/ rehabiliterende. Det fremmer den enkelte borgers mulighed for at skabe sig et selvstændigt og meningsfuldt liv med udgangspunkt i deres livsituation. Alle mennesker ønsker at kunne mest muligt selv, og det skal vores tilbud understøtte. 

I rehabilitering skelner vi ikke mellem, om en borgers livssituation er medfødt eller erhvervet senere i livet. Der vil være nogle borgere, som har et livslangt støttebehov. Også her vil hjælpen have fokus på at skabe udviklingsmuligheder eller mindske tabet af færdigheder, så borgeren kan leve så selvstændigt et liv som muligt.

I de tilfælde hvor det ikke er muligt at støtte borgeren i at skabe udviklingsmuligheder, kan der være behov for en stabiliserende eller kompenserende indsats.