For pårørende

Pårørende og værger er del af ens personlige, sociale og kulturelle netværk. Det er derfor vigtigt for de fleste mennesker, at familien er en del af livet – hele livet.

På Botilbuddene ser vi pårørende som en stor ressource i borgerens liv. Pårørende bidrager med en større forståelse af borgerens behov, og er med til at optimere den støtte der ydes. I Botilbuddene vægter vi vores borgeres ret til selvbestemmelse. Vores samarbejde med de pårørende og værger tager derfor altid udgangspunkt i borgerens egne ønsker. Pårørende er altid velkomne til at henvende sig til personale eller ledelse, hvis de har noget på hjerte i forhold til den borger, de har relation til.

Læs mere

Vi ønsker gennem dialog og samarbejde med pårørende og værger at udvikle Botilbuddenes tilbud, idet vi dog erkender, at dette ikke må ske på bekostning af borgernes egne ønsker, behov og indflydelse på eget liv.

Botilbuddene har et samlet pårørenderåd, hvis arbejde er baseret på Halsnæs Kommunes retningslinjer for brugerinddragelse, samt lokale vedtægter for Botilbuddenes pårørenderåd.

Vi tilstræber at der er pårørende repræsenteret fra flere teams/matrikler. 
Pårørenderådet mødes 4 gange årligt. Her drøftes aktuelle temaer og nyt fra organisationen og boenhederne. Referater fra møderne sendes ud til alle pårørende. 

Hvert år i oktober afholdes det årlige pårørendemøde, hvor alle pårørende inviteres. På mødet afholder formanden for pårørenderådet og Botilbuddenes virksomhedsleder deres årsberetning, ligesom der er mulighed for at fremsætte punkter til dagsordenen jf. vedtægterne. Der afholdes samtidigt valg til pårørenderådet. 

Vedtægter for Pårørenderåd, Botilbuddene, er udarbejdet i henhold til servicelovens § 16.

§ 1 Hjemsted:

Halsnæs Kommune, Botilbuddene.

 • Trekløveret, Præstebrovej 14, 3310 Ølsted
 • Midgården, Birkedommer Allé 6, 3300 Frederiksværk

§ 2 Formål:

 • Rådet skal fungere som et forum for dialog mellem brugere, pårørende, medarbejdere og ledelse og skal arbejde for at styrke samarbejdet mellem disse.
 • Rådet beskæftiger sig med spørgsmål af betydning for dagliglivet i og omkring tilbuddet, herunder at medvirke til en fortsat udvikling af tilbuddet.
 • Rådet inddrages fx ved fastlæggelse af retningslinjer for aktiviteter, samvær, den daglige udviklingsindsats mv. Derudover kan Rådet også inddrages i forhold til planlægning af konkrete
  aktiviteter for brugerne, kulturelle og sociale arrangementer osv.
 •  Rådet drøfter Socialtilsynets rapporter.

§ 3 Sammensætning:

Der vælges min. 3 max. 7 pårørende. Det tilstræbes, at pladserne i rådet fordeles lige mellem Trekløveret og Midgården, optimalt med følgende fordeling; Trekløveret 4 pladser, Midgården 3 pladser.
Der vælges et ulige antal medlemmer. I møderne deltager 3 ledelsesrepræsentanter. 

Ledelsesrepræsentanter har ikke stemmeret i Rådet. Der vælges 2 suppleanter for pårørenderepræsentanterne.

Antallet af repræsentanter går forud for fordeling af repræsentanter.

§ 4 Valgbarhed:

Valgbar til rådet er: enhver pårørende eller/og værge til brugere eller beboere så længe de er tilknyttet Botilbuddenes tilbud. Flytter en bruger/beboer så en repræsentant ikke længere er valgbar, udtræder denne automatisk af rådet.

§ 5 Årsmøder:

Hvert år i oktober måned afholdes der årsmøde.
Indkaldelse til årsmødet sker ved skriftlig invitation 1 måned før mødets afholdelse. Forslag til punkter til dagsorden skal være formanden hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Dagsordenen sendes ud 7 dage før årsmødet og skal mindst bestå af følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Formandsberetning
 4. Valg til Pårørenderåd
 5. Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Alle pårørende/værger kan deltage.

§ 6 Valget:

Der vælges optimalt 7 pårørende/værger.

Man kan tilkendegive sit kandidatur, på selve valgdagen, hvis man er til stede ved valget, eller ved skriftlig tilkendegivelse til formanden senest dagen før valgdagen, hvis man ikke er til stede på valgdagen.

1 gang vælges 3 personer for 1 år, 4 personer for 2 år. Herefter vælges alle for en 2 årig periode, således at halvdelen af Rådet udskiftes hvert andet år. Desuden vælges der mindst 1 suppleant.

Rådet konstituerer sig på førstkommende møde med følgende sammensætning:

 • Formand
 • Sekretær (Kan være medarbejder/ledelsesrep.)

§ 7 Møder:

 • Der afholdes 4 møder årligt, samt desuden et konstitueringsmøde.
 • Der indkaldes til ad hoc møder ved særlige behov, fx ved høringssvar.
 • Indkaldelse til møder sker med 14 dages varsel af Rådets formand og på mindst 1/3 af medlemmernes forlangende.
 • Beslutningerne tages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte pårørende.

 Redigeret 19. november 2019