Beboerklagenævnet

Er du uenig med udlejer om lejemålet i din almene bolig, kan du som lejer, bringe en række af disse uenigheder for Beboerklagenævnet, som herefter træffer en afgørelse mellem dig og udlejer.

Beboerklagenævnet kan hjælpe med at løse uenigheder mellem lejer og udlejer i almene boliger.

Nævnet behandler sager om boliger i:

 • almen boligorganisation 
 • almene ældreboliger, der tilhører en kommune 
 • almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution 
 • ikke støttede almene plejeboliger 
 • støttede private andelsboliger

omhandlende:

 • formalia i forbindelse med varsling af lejeforhøjelser 
 • uenighed om boligens stand ved indflytning 
 • lejers ret til at foretage installationer og forbedringer af det lejede 
 • uenighed om vedligeholdelse og istandsættelse (også ved fraflytning) 
 • uenighed om lejers betaling for vand, varme med videre 
 • uenighed om lejers betaling for fællesantenner 
 • uenighed om lejers ret til fremleje, bytte og fortsættelse af lejemål 
 • husordensovertrædelser 
 • lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiske organer

Nævnet kan ikke tage stilling til lejens størrelse i det almene byggeri.

Beboerklagenævnets sammensætning

I perioden 2018-2021 er Beboerklagenævnets medlemmer:

• Formand Monica Skipper Olsen
• Nævnsmedlem Helle Eiholm, udlejerrepræsentant
• Nævnsmedlem Erik Jacobsen, lejerrepræsentant

Beboerklagenævnet er fælles for Halsnæs og Gribskov Kommuner, men holder til på Halsnæs Rådhus.
 
Beboerklagenævnet består af tre medlemmer - en formand og to nævnsmedlemmer. Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. De to andre medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra de større lejerforeninger og de almene boligorganisationer i de to kommuner.

I 2019 koster det 146 kr. at få behandlet en sag. Beløbet indsættes på konto 4319-0010178770. Ved indbetalingen anføres ”Beboerklagenævn” og lejemålets adresse.

Klage til nævnet skal være skriftlig, og nødvendig dokumentation skal vedlægges.

Beboerklagenævnets valgperiode udløber den 31. december 2021.

Sidst opdateret 23. maj 2019

Selvbetjening

Kontakt

Personlig henvendelse skal aftales telefonisk og nævnets sekretariat træffes på 51 67 54 92 tirsdag kl. 10-14 og torsdag kl. 12.30-16.30.

Du kan få yderligere oplysninger hos nævnets sekretariat 
på mail@halsnaes.dk

Beboerklagenævnet
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Svartider

Senest 1 uge efter modtagelse af sagen giver nævnet den anden part underretning om sagens indbringelse med mulighed for at komme med bemærkninger til sagen inden 2 uger.

Nævnet træffer afgørelse senest 4 uger efter, at sagen er oplyst.